Lage Bloeddruk


Je hoort het vaakvoorbijkomen, eenlagebloeddruk.Maar wathoudt het nu eigenlijk in? En is het schadelijkvooronslichaam? Je bloedstroomt door je lichaam via je bloedvaten. Je bloeddruk is de krachtwaarmee je bloedtegen de wanden van je aderenwordtgeperst. Het is belangrijkdat je bloeddrukeennormaalniveauheeft en dusniettelaag en niettehoog.

lage bloeddruk

Oorzakenlagebloeddruk

Er is sprake van eenlagebloeddruk, wanneer je bloed met teweinigkrachttegen de wanden van je bloedvatendrukt. Oorzaken van eenlagebloeddrukkunnenzijndat je teweinigvochtbinnenkrijgt, of door bloedverlies. Maar denkookaanovermatiggebruik van alcohol.Anderevoorkomendeoorzaken van eenlagebloeddrukkunnenzijnhartproblemen of verstopping van de aderen.Hierdoorneemt de krachtafwaarmee je bloedtegen de wanden van je aderendrukt. Daarnaastkaneenlagebloeddrukwordenveroorzaakt door bepaaldealergieen die je kanhebbenvoorbepaaldeproducten.
bloeddruk meten
Symptomenlagebloeddruk
Wanneer je eenlagebloeddrukhebthoef je hiernietpersesymptomen van teondervinden. Maar het betekentnietdat het daaromnietbelangrijk is omtezorgendat je bloeddruk op eengezondniveau zit. Veelvoorkomendesymptomen die mensenkunnenhebbenzijnvoornamelijkklachten van duizeligheid en je lichtvoelen in je hoofd, sommigemensenvallenzelfsflauw met eenlagebloeddruk. De redendat je kanflauwvallen door eenlagebloeddrukheefttemaken met daterteweinigbloednaar je hersenen en longenwordtgetransporteerd.

Behandelinglagebloeddruk

Heb je last van eenlagebloeddrukdankan je hierietsaandoen door de juistevoedingteeten. Eenvoorbeeldhiervanzijnbieten en wortelsap, welkedan op dagelijkse basis genuttigdmoetenworden.Erzijnookkruiden die helpenom je bloeddruk op eengezondniveautehouden, zoalsrozemarijn. Verderkaneenverstoordedarmfloraookzorgenvooreenlagebloeddruk. Eetdaaromgezondeproducten, zoalsvolkoren brood en pasta, groente en fruit.Daarnaast is het belangrijkom op regelmatigetijdstippenteeten en je maaltijden over kleineportiesverdelen in plaats van eenaantalgrotemaaltijden. Hierdoorkunnen je darmenhunwerktgoeddoen.Alslaatstzijnernogeenaantalvoedingssupplementen die je kuntnemenom je bloeddrukteverlagen.

Bloeddrukmeter

Constateer je bijjezelfbovenstaandesymptomen en mocht je willenwetenwat je bloeddruk is, dankan je natuurlijknaar de huisartsgaanomdit op telatenmeten. Echterkan je ookzelfeenbloeddruk meter aanschaffen. Wanneer je besluitzelfeenbloeddrukmetertekopen, kooperdaneen die je bovenarmdruk meet. Dit is de meestbetrouwbaremethode en is ook de methode die door huisartsenwordttoegepast.

 

This free website was made using Yola.

No HTML skills required. Build your website in minutes.

Go to www.yola.com and sign up today!

Make a free website with Yola